مؤسسه علیجان

اسم فرد رابط : انجنیرا.ر. شیرزاد

محل مرکزیت سازمان : Zandam

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

انجمن افغانان مقیم هالند(هما – VAN)

اسم فرد رابط : محترم ق. عثمانی

محل مرکزیت سازمان : Leiden

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

کمیتۀ افغانستان هالند

اسم فرد رابط : محترم ع. دلیری

محل مرکزیت سازمان : Heerlen

آدرس : http://www.stichtingscan.com

 

موسسۀ مساعدت به افغانستان

اسم فرد رابط : محترم س. شیرزاد

محل مرکزیت سازمان : Zeewoulde

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

مرکزکلتوری افغانها در هالند

اسم فرد رابط : محترم غ.م. یاری

محل مرکزیت سازمان : Emmeloord

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

بنیادفرهنگ وجامعۀ مدنی برای رشدجوانان

اسم فرد رابط : محترم س.ن. وحدت

محل مرکزیت سازمان : Bergen op Zoom

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

انجمن زنان افغان (رابعۀ بلخی)

اسم فرد رابط : محترمه هاشمی

محل مرکزیت سازمان : Leiden

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

انجمن زنان دموکرات

اسم فرد رابط : محترمه پروین گردیزی

محل مرکزیت سازمان : Germany Bonn

آدرس ایمیل :

 

انجمن ادبی راه

اسم فرد رابط : محترم فاروق فارانی

محل مرکزیت سازمان : Germany, Frankfurt

آدرس ایمیل :

 

جمعی از افغانهای مقیم وین

اسم فرد رابط : محترم داکترغروال

محل مرکزیت سازمان : َAustria, Wien

آدرس ایمیل:

 

دملی اړیکو کمسیون

اسم فرد رابط : محترم فضل کریم وردک

محل مرکزیت سازمان : Canada

آدرس ایمیل

 

په هانوورکی دافغانو ټولنه

اسم فرد رابط : محترم شکورخرم خیل

محل مرکزیت سازمان : Germany, Hannover

آدرس ایمیل

 

په بلجیم کی دافغانانو ټولنه

اسم فرد رابط : محترم وحیدشیرزاد

محل مرکزیت سازمان : Belgium, Brussels

آدرس ایمیل :

 

کمیسیون تماس ملی

اسم فرد رابط : محترم زمانگل دهاتی

محل مرکزیت سازمان : Hamburg Germany,

آدرس ایمیل :

 

زنان وحقوق بشر

اسم فرد رابط : محترمه فریده احمدی

محل مرکزیت سازمان : Norway, Oslo

آدرس ایمیل :

 

کمیتۀ همبستگی با مردم افغانستان

اسم فرد رابط : محترم غنی اتمر

محل مرکزیت سازمان : Germany, Frankfurt

آدرس ایمیل :

 

په لندن کی دفغانانوټولنه

اسم فرد رابط : محترم فهیم وردک

محل مرکزیت سازمان : London, United Kingdom

آدرس ایمیل :

 

افغانهای مقیم سویدن

اسم فرد رابط : محترم داکترویس جلالزاده

محل مرکزیت سازمان : Madrid, Sweden

آدرس ایمیل :

 

انجمن ادبی راه

اسم فرد رابط : محترم مسعود قانع

محل مرکزیت سازمان Germany, Koln

آدرس ایمیل :

 

انجمن زنان دموکرات

اسم فرد رابط : محترمه پروین گردیزی

محل مرکزیت سازمان : Germany Bonn

آدرس ایمیل :

 

انجمن ادبی راه

اسم فرد رابط : محترم فاروق فارانی

محل مرکزیت سازمان : Germany, Frankfurt

آدرس ایمیل :

 

جمعی از افغانهای مقیم وین

اسم فرد رابط : محترم داکترغروال

محل مرکزیت سازمان : َAustria, Wien

آدرس ایمیل:

 

گروپ فارو در هسن

اسم فرد رابط : محترم فیضی

محل مرکزیت سازمان :Essen Germany,

آدرس ایمیل :

 

گروپ افغانهای مقیم بن

اسم فرد رابط : محترم داکترعزیزگردیزی

محل مرکزیت سازمان :Bonn Germany,

آدرس ایمیل :

 

جمعی از دانشمندان افغان درآلمان

محترم داکترحنان روستایی

محل مرکزیت سازمان: Germany, Bremen

آدرس ایمیل :

 

موسسه کمک بشری به افغانستان

اسم فرد رابط : محترم نذیر

محل مرکزیت سازمان : Groningen

آدرس ایمیل: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

فعالین برای حقوق زنان

اسم فرد رابط : محترمه ب. احمدی

محل مرکزیت سازمان : Breda

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

انجمن کلتوری افغانها درفلسنگن

اسم فرد رابط : محترم ع. احمدی

محل مرکزیت سازمان : Vlissingen

آدرس ایمیل :

 

انجمن هنرمندان افغانستان درهالند

اسم فرد رابط : محترم نصیربشیر

محل مرکزیت سازمان : Maarssen

ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

انجمن کلتوری افغانها دروادنکسفین

اسم فرد رابط : انجنیرصمدقادر

محل مرکزیت سازمان : وادنکسفین

آدرس ایمیل :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

انجمن انجنیران وتخنیکران افغان

اسم فرد رابط : انجنیرنجیب اوژن

محل مرکزیت سازمان : Utrecht

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

مؤسسۀ هماهنگی زنان افغان (بی بی مهرو)

اسم فرد رابط : محترمه ل. ولی

محل مرکزیت سازمان : Den Haag

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

مؤسسۀ این سینا (آموزش زبان وکلتور)

اسم فرد رابط : محترم م. ا. سروش

محل مرکزیت سازمان : Leiden

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

گروپ حقوق بشرافغانستان

اسم فرد رابط : محترم بارکزی

محل مرکزیت سازمان : Utrecht

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

حقیقت افغان

اسم فرد رابط : محترم انجنیرسادات

محل مرکزیت سازمان : Oosterhout

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

بنبادفیاض

اسم فرد رابط : محترم آریا

محل مرکزیت سازمان : Leiden

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

مؤسسۀ تکریم

اسم فرد رابط : محترم علوی

محل مرکزیت سازمان : Rotterdam

آدرس ایمیل :

 

انجمن کلتوری افغانها دردنهاخ ومناطق همجوار

اسم فرد رابط : محترم و. لاهو

محل مرکزیت سازمان : Den Haag

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

انجمن محصلین ومتخصصین افغان درهالند

اسم فرد رابط : محترم توفیق

محل مرکزیت سازمان : Zoetermeer

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

انجمن افغانهای مقیم امستردام ومناطق همجوار

اسم فرد رابط : محترم اسماعیل کاظمی

محل مرکزیت سازمان : Amsterdam

آدرس ایمیل : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it