گزارشات تصویری

 

کنفرانس «افغانستان بعد از ۲۰۱۴»، فدراسیون سازمانهای پناهنده گان افغان در اروپا، فارو

Afghanistan After 2014
۱۳ دسامبر ۲۰۱۳
The Hague

آیا فراط گرایی اسلامی در جامعهٔ افغانی در هالند موجود است؟

Heeft Afghaanse gemeenschap last van Islamitische radicalisering?

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

در بزرگداشت از همایون مروت

سینماگر مبتکر

برنامۀ بزرگداشت از داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

تصاویر توسط : احمد عزیزیار ,  شهر لایدن , هالند 2011

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site
 

مشکلات آب کابل و راه های حل آن

قسمت اول

قسمت دوم

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

قسمت سوم

قسمت چهارم

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

قسمت پنجم

قسمت ششم

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

قسمت هفتم

قسمت هشتم

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

قسمت نهم

قسمت دهم

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

قسمت پانزدهم

Dim lights Embed Embed this video on your site